Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home บทความ วาทะนายพลคนกล้า ปูรัฐบาลที่ล้มเหลว

ปูรัฐบาลที่ล้มเหลว

Thursday, 27 March 2014 18:21

 

 

ปูรัฐบาลที่ล้มเหลว

 

1. ล้มเหลวในนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง

2. ล้มเหลวในเรื่องการจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพื้นที่ชลประทาน

3. ล้มเหลวในนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขกลับสู่จัวหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว

4. ล้มเหลวในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื่อเพลิง

5. ล้มเหลวในนโยบายยกระดับคุณภาพฃีวิตของประฃาฃน เพิ่มกำลังซื้อในประเทศ

6. ล้มเหลวในนโยบายลดอัตราภาษีนิติบุคคล เพื่อกระตุ้นการลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

7. ล้มเหลวในนโยบายการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าและขยายโอกาสให้ประชาชน

8. ล้มเหลวในนโยบายยกระดับราคาสินค้าการเกษตรที่จะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น

9. ล้มเหลวในนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

10. นโยบายเติมความรู้ด้วยการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

11. ล้มเหลวในนโยบายเร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

12. ล้มเหลวในนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

13. ล้มเหลวในนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

14. รัฐบาลคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนที่ได้รับรองตามระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลปล่อยให้มีการใช้ความรุนแรงทางการเมือง